Skip to content

Tạo Rest Api Với Laravel: Hướng Dẫn Từ A Đến Z

Laravel 9 rest api tutorial | How to make rest API in laravel 9 | Laravel 9 API CRUD from Scratch

Create Rest Api Laravel

Tạo REST API Laravel: Hướng dẫn từ Đầu

Trong việc phát triển ứng dụng web, REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) là một phần quan trọng để tạo ra các dịch vụ, giao tiếp giữa các ứng dụng và chia sẻ dữ liệu giữa các nền tảng khác nhau. Laravel, một trong những framework phát triển ứng dụng web phổ biến nhất, cung cấp cơ chế dễ dùng và mạnh mẽ để tạo REST API. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo REST API với Laravel và các bước cần thiết để phát triển một API hoàn thiện.

**Tạo project Laravel mới:**

Đầu tiên, chúng ta cần tạo một project Laravel mới. Để làm điều này, hãy mở cửa sổ terminal và chạy lệnh sau:

“`
composer create-project –prefer-dist laravel/laravel myapi
“`

Lệnh trên sẽ tạo một project Laravel mới với tên “myapi” và cài đặt tất cả các phụ thuộc cần thiết.

**Cài đặt và cấu hình Laravel Passport:**

Tiếp theo, chúng ta cần cài đặt và cấu hình Laravel Passport để xác thực và quản lý token trong REST API của chúng ta. Để cài đặt Laravel Passport, chạy các lệnh sau:

“`
composer require laravel/passport
php artisan migrate
php artisan passport:install
“`

Sau khi cài đặt Laravel Passport, chúng ta cần cấu hình nó. Hãy mở file `.env` trong thư mục gốc của dự án và thêm các thông tin sau:

“`
PASSPORT_PERSONAL_ACCESS_CLIENT_ID=1
PASSPORT_PERSONAL_ACCESS_CLIENT_SECRET=your-secret
“`

Tiếp theo, hãy mở file `AppServiceProvider.php` trong thư mục `app/Providers` và thêm các đoạn mã sau vào hàm `boot()`:

“`php
use Laravel\Passport\Passport;

public function boot()
{
Passport::routes();
}
“`

Như vậy, Laravel Passport đã được cài đặt và cấu hình trong project Laravel của chúng ta.

**Tạo các route và controller cho REST API:**

Tiếp theo, chúng ta sẽ tạo các route và controller cho REST API của chúng ta. Hãy tạo một file route mới trong thư mục `routes/api.php` và sử dụng các route sau:

“`php
Route::group([‘prefix’ => ‘v1’], function () {
Route::post(‘register’, ‘AuthController@register’);
Route::post(‘login’, ‘AuthController@login’);

Route::group([‘middleware’ => ‘auth:api’], function () {
Route::get(‘user’, ‘UserController@show’);
Route::put(‘user’, ‘UserController@update’);
Route::delete(‘user’, ‘UserController@delete’);
});
});
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta đã tạo ra các route cho việc đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin người dùng. Tiếp theo, hãy tạo ra các controller tương ứng cho các route này.

Đầu tiên, hãy tạo một controller có tên `AuthController` bằng cách chạy lệnh sau:

“`
php artisan make:controller AuthController
“`

Sau đó, mở file `AuthController.php` trong thư mục `app/Http/Controllers` và thêm các đoạn mã sau:

“`php
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class AuthController extends Controller
{
public function register(Request $request)
{
// Xử lý việc đăng ký người dùng
}

public function login(Request $request)
{
// Xử lý việc đăng nhập và tạo token
}
}
“`

Tương tự, chúng ta cũng cần tạo một controller `UserController` để quản lý thông tin người dùng. Hãy chạy lệnh sau để tạo controller này:

“`
php artisan make:controller UserController
“`

Tiếp theo, mở file `UserController.php` trong thư mục `app/Http/Controllers` và thêm các đoạn mã sau:

“`php
use Illuminate\Http\Request;

class UserController extends Controller
{
public function show(Request $request)
{
// Xử lý việc hiển thị thông tin người dùng
}

public function update(Request $request)
{
// Xử lý việc cập nhật thông tin người dùng
}

public function delete(Request $request)
{
// Xử lý việc xóa người dùng
}
}
“`

**Xử lý yêu cầu GET:**

Bây giờ, chúng ta sẽ xử lý yêu cầu GET để hiển thị thông tin người dùng. Mở file `UserController.php` và thêm các đoạn mã sau vào hàm `show()`:

“`php
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

public function show(Request $request)
{
$user = Auth::user();

return response()->json([‘user’ => $user], 200);
}
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng hàm `Auth::user()` để lấy thông tin người dùng hiện tại và trả về dữ liệu dưới dạng JSON.

**Xử lý yêu cầu POST:**

Tiếp theo, chúng ta sẽ xử lý yêu cầu POST để đăng ký người dùng. Mở file `AuthController.php` và thêm các đoạn mã sau vào hàm `register()`:

“`php
use App\User;
use Illuminate\Support\Facades\Hash;

public function register(Request $request)
{
$validatedData = $request->validate([
‘name’ => ‘required|max:255′,
’email’ => ‘required|email|unique:users’,
‘password’ => ‘required|confirmed’,
]);

$user = User::create([
‘name’ => $validatedData[‘name’],
’email’ => $validatedData[’email’],
‘password’ => Hash::make($validatedData[‘password’]),
]);

$accessToken = $user->createToken(‘authToken’)->accessToken;

return response()->json([‘user’ => $user, ‘access_token’ => $accessToken], 201);
}
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng hàm `validate()` để kiểm tra dữ liệu đầu vào và tạo mới một người dùng trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, chúng ta tạo một token và trả về dữ liệu người dùng và token dưới dạng JSON.

**Xử lý yêu cầu PUT:**

Kế tiếp, chúng ta sẽ xử lý yêu cầu PUT để cập nhật thông tin người dùng. Mở file `UserController.php` và thêm các đoạn mã sau vào hàm `update()`:

“`php
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

public function update(Request $request)
{
$user = Auth::user();

$validatedData = $request->validate([
‘name’ => ‘required|max:255′,
’email’ => ‘required|email|unique:users,email,’.$user->id,
‘password’ => ‘required|confirmed’,
]);

$user->name = $validatedData[‘name’];
$user->email = $validatedData[’email’];
$user->password = Hash::make($validatedData[‘password’]);
$user->save();

return response()->json([‘user’ => $user], 200);
}
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng hàm `Auth::user()` để lấy thông tin người dùng hiện tại. Sau đó, chúng ta kiểm tra và cập nhật thông tin người dùng và trả về dữ liệu dưới dạng JSON.

**Xử lý yêu cầu DELETE:**

Cuối cùng, chúng ta sẽ xử lý yêu cầu DELETE để xóa thông tin người dùng. Mở file `UserController.php` và thêm các đoạn mã sau vào hàm `delete()`:

“`php
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

public function delete(Request $request)
{
$user = Auth::user();

$user->delete();

return response()->json([‘message’ => ‘User deleted’], 200);
}
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng hàm `Auth::user()` để lấy thông tin người dùng hiện tại và xóa người dùng khỏi cơ sở dữ liệu. Sau đó, chúng ta trả về một thông báo thành công dưới dạng JSON.

**Cách gọi API Laravel từ controller:**

Bây giờ, chúng ta đã hoàn thành việc tạo REST API Laravel. Để gọi một API từ một controller khác, hãy sử dụng lớp `GuzzleHttp\Client`. Dưới đây là một ví dụ về cách gọi một API từ một controller Laravel:

“`php
use GuzzleHttp\Client;

public function callApi()
{
$client = new Client();

$response = $client->request(‘GET’, ‘https://api.example.com/users’);

$data = json_decode($response->getBody(), true);

return view(‘users’, [‘users’ => $data]);
}
“`

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng lớp `GuzzleHttp\Client` để gọi một API bằng phương thức `request()`. Sau đó, chúng ta giải mã dữ liệu trả về bằng hàm `json_decode()` và truyền nó đến view `users`.

**Câu hỏi thường gặp (FAQs):**

**1. Laravel Passport là gì và tại sao chúng ta cần nó cho REST API?**
Laravel Passport là một package mạnh mẽ để xác thực và quản lý token trong REST API của Laravel. Chúng ta cần nó để bảo mật và kiểm soát truy cập vào các tài nguyên của ứng dụng.

**2. Làm thế nào để tạo một token trong Laravel?**
Chúng ta có thể tạo một token trong Laravel bằng cách sử dụng hàm `createToken()` của đối tượng người dùng. Ví dụ: `$user->createToken(‘authToken’)->accessToken;`.

**3. Làm thế nào để xác thực yêu cầu trong REST API Laravel?**
Chúng ta có thể xác thực yêu cầu trong REST API Laravel bằng cách sử dụng middleware `auth:api`. Ví dụ: `Route::group([‘middleware’ => ‘auth:api’], function () {…});`.

**4. Có cách nào để kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên trong REST API Laravel không?**
Có, chúng ta có thể sử dụng middleware và policies để kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên trong REST API Laravel. Middleware được sử dụng để kiểm tra xem người dùng có quyền truy cập hay không, trong khi policies được sử dụng để xác định các quyền của người dùng.

Từ khoá người dùng tìm kiếm: create rest api laravel Call api Laravel, Restful API Laravel 9, Laravel create token, Create API Laravel, Laravel call API from controller, Api laravel, restful api with laravel: build a real api with laravel, RESTful API Laravel

Chuyên mục: Top 27 Create Rest Api Laravel

Laravel 9 Rest Api Tutorial | How To Make Rest Api In Laravel 9 | Laravel 9 Api Crud From Scratch

Xem thêm tại đây: longmingocvy.vn

Call Api Laravel

Laravel là một framework mạnh mẽ và phổ biến cho phát triển ứng dụng web bằng ngôn ngữ PHP. Trong quá trình phát triển ứng dụng web, chúng ta thường cần gọi các API từ các dịch vụ bên ngoài. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách gọi các API trong Laravel và làm thế nào để xử lý dữ liệu nhận từ các API đó.

1. Gọi API sử dụng HTTP Client trong Laravel

Laravel cung cấp một HTTP Client giúp chúng ta ghi request và đọc response từ các API. Để bắt đầu, chúng ta cần cài đặt gói thư viện Guzzle HTTP Client thông qua Composer bằng lệnh sau:

“`
composer require guzzlehttp/guzzle
“`

Sau khi cài đặt thành công, chúng ta có thể sử dụng HTTP Client trong Laravel bằng cách import lớp `GuzzleHttp\Client` và khởi tạo nó:

“`php
use GuzzleHttp\Client;

$client = new Client();
“`

Để gửi một request GET tới một API, chúng ta sử dụng phương thức `get()` của đối tượng Client và truyền URL của API vào như sau:

“`php
$response = $client->get(‘https://api.example.com’);
“`

Để gửi một request POST với dữ liệu, chúng ta sử dụng phương thức `post()` của đối tượng Client và truyền URL và dữ liệu vào như sau:

“`php
$response = $client->post(‘https://api.example.com’, [
‘form_params’ => [
‘key1’ => ‘value1’,
‘key2’ => ‘value2’,
]
]);
“`

2. Xử lý response từ API trong Laravel

Sau khi gửi request và nhận response từ API, chúng ta cần xử lý dữ liệu trong response. Một cách thông thường để làm điều này là chuyển đổi response sang định dạng JSON và sau đó decode nó thành một mảng hoặc một đối tượng trong Laravel.

“`php
$responseData = json_decode($response->getBody(), true);
“`

Như vậy, `$responseData` sẽ là một mảng chứa dữ liệu được trả về từ API.

3. Xử lý lỗi gọi API trong Laravel

Trong quá trình gọi API, có thể xảy ra nhiều trường hợp lỗi, ví dụ như không kết nối được tới API, API trả về lỗi 404 Not Found, hoặc lỗi xác thực. Để xử lý lỗi trong Laravel, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc try-catch để bắt và xử lý các ngoại lệ.

“`php
try {
$response = $client->get(‘https://api.example.com’);
$responseData = json_decode($response->getBody(), true);
} catch (\Exception $e) {
// Xử lý lỗi ở đây
echo $e->getMessage();
}
“`

4. Cách gọi API theo các phương thức HTTP khác nhau trong Laravel

Trong Laravel, chúng ta có thể gọi API theo các phương thức HTTP khác nhau như GET, POST, PUT, DELETE. Để gọi các phương thức này, chúng ta chỉ cần sử dụng các phương thức tương ứng trên đối tượng Client.

“`php
$response = $client->post(‘https://api.example.com’);
$response = $client->put(‘https://api.example.com’);
$response = $client->delete(‘https://api.example.com’);
“`

5. Cấu hình các header và options trong request gọi API

Laravel cho phép chúng ta cấu hình và tùy chỉnh các header và options trong request gọi API. Ví dụ, chúng ta có thể thiết lập các header như Authorization, Content-Type, hoặc thiết lập timeout cho request.

“`php
$response = $client->get(‘https://api.example.com’, [
‘headers’ => [
‘Authorization’ => ‘Bearer your-token’,
‘Content-Type’ => ‘application/json’,
],
‘timeout’ => 10, // Timeout sau 10 giây
]);
“`

FAQs:

1. Có cách nào xử lý các kết nối đồng thời đến nhiều API trong Laravel không?

Có, chúng ta có thể sử dụng cơ chế Promise và Async của Guzzle để gửi nhiều request đồng thời và đợi cho đến khi tất cả các request hoàn thành.

2. Làm thế nào để xử lý lỗi timeout khi gọi API trong Laravel?

Chúng ta có thể sử dụng cấu trúc try-catch và bắt ngoại lệ `GuzzleHttp\Exception\ConnectException` để xử lý lỗi timeout.

3. Làm thế nào để sử dụng authentication khi gọi API trong Laravel?

Chúng ta có thể thiết lập các header như Authorization trong request để sử dụng authentication khi gọi API. Chẳng hạn, chúng ta có thể sử dụng header ‘Authorization’ => ‘Bearer your-token’ để gửi token xác thực.

4. Ngoài Guzzle, còn cách gọi API nào khác trong Laravel không?

Ngoài Guzzle, Laravel còn hỗ trợ sẵn package đi kèm là `Illuminate\Http\Client` giúp gọi API một cách dễ dàng và tiện lợi.

Kết luận:

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách gọi các API trong Laravel bằng cách sử dụng HTTP Client. Chúng ta đã thấy cách gửi các request và xử lý response từ các API, cũng như cách xử lý lỗi và cấu hình các header và options trong request. Sử dụng những kiến thức này, bạn có thể tạo ra các ứng dụng web phức tạp và tích hợp với các dịch vụ bên ngoài thông qua API một cách dễ dàng và linh hoạt trong Laravel.

Restful Api Laravel 9

RESTful API là một thành phần quan trọng trong việc phát triển các ứng dụng web hiện đại. Laravel, một framework phát triển ứng dụng web phổ biến, cung cấp cho chúng ta một cách dễ dàng để tạo ra các API RESTful mạnh mẽ. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đào sâu vào việc sử dụng RESTful API trong Laravel 9 và cung cấp một số câu hỏi thường gặp ở cuối bài.

RESTful API là gì?

RESTful API (Representational State Transfer) là một kiểu kiến trúc phần mềm cho phép chúng ta truy cập vào và quản lý các tài nguyên trên mạng thông qua các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE. RESTful API sử dụng cấu trúc dữ liệu trực quan và đáng tin cậy như JSON hoặc XML để trao đổi thông tin.

Laravel 9 và RESTful API

Laravel 9 là một phiên bản mới nhất của Laravel, một framework phát triển ứng dụng web mạnh mẽ và dễ sử dụng. Laravel 9 đưa RESTful API đến một tầm cao mới với sự cải tiến và tính năng mới.

Để bắt đầu sử dụng RESTful API trong Laravel 9, chúng ta cần tạo các route và controller tương ứng. Đầu tiên, chúng ta cần xác định route cho API của chúng ta trong tệp `routes/api.php`:

“`php
use App\Http\Controllers\API\MyController;

Route::get(‘my-resource’, [MyController::class, ‘index’]);
Route::post(‘my-resource’, [MyController::class, ‘store’]);
Route::get(‘my-resource/{id}’, [MyController::class, ‘show’]);
Route::put(‘my-resource/{id}’, [MyController::class, ‘update’]);
Route::delete(‘my-resource/{id}’, [MyController::class, ‘destroy’]);
“`

Ở đây, chúng ta đã định nghĩa các phương thức API chính cho tài nguyên của chúng ta: `index`, `store`, `show`, `update`, và `destroy`. Chúng ta cũng có thể thêm các phương thức tùy chỉnh khác tuỳ thuộc vào yêu cầu của ứng dụng.

Tiếp theo, chúng ta cần tạo controller tương ứng để xử lý các phương thức API này. Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng controller `MyController`. Trong controller này, chúng ta có thể thực hiện các thao tác như truy vấn cơ sở dữ liệu, xử lý dữ liệu đầu vào và trả về dữ liệu cho client.

“`php
namespace App\Http\Controllers\API;

use App\Http\Controllers\Controller;
use App\Models\MyResource;

class MyController extends Controller
{
public function index()
{
$resources = MyResource::all();
return response()->json($resources);
}

public function store(Request $request)
{
// Xử lý và lưu dữ liệu mới
}

public function show($id)
{
$resource = MyResource::find($id);
return response()->json($resource);
}

public function update(Request $request, $id)
{
// Xử lý và cập nhật dữ liệu
}

public function destroy($id)
{
// Xử lý và xóa dữ liệu
}
}
“`

Trong ví dụ trên, chúng ta đã sử dụng model `MyResource` để thao tác với cơ sở dữ liệu. Trong các phương thức của controller, chúng ta có thể sử dụng các phương thức của model này để truy vấn, cập nhật và xóa dữ liệu.

Các câu hỏi thường gặp về RESTful API Laravel 9:

Q: Tại sao lại sử dụng RESTful API trong Laravel?
A: RESTful API cung cấp một cách tiếp cận linh hoạt và mạnh mẽ để tạo ra các dịch vụ web có thể tiếp xuất từ bất kỳ loại ứng dụng nào. Laravel cung cấp các công cụ và tính năng tiện ích để tạo ra các API RESTful một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Q: Có những tính năng mới nào của Laravel 9 liên quan đến RESTful API?
A: Laravel 9 cung cấp các cải tiến và tính năng mới cho việc xây dựng RESTful API, bao gồm khả năng tạo và quản lý phiên bản API, xử lý lỗi tiên tiến, xác thực và phân quyền tùy chỉnh, và nhiều hơn nữa.

Q: Có cách nào xác thực và phân quyền người dùng trong RESTful API Laravel 9?
A: Có, Laravel 9 cung cấp các công cụ và thư viện cho việc xác thực và phân quyền người dùng. Chúng ta có thể sử dụng middleware để kiểm tra xác thực và phân quyền trước khi cho phép truy cập vào các phương thức API.

Q: Làm thế nào để xử lý và bắt lỗi trong RESTful API Laravel 9?
A: Laravel 9 cho phép chúng ta xử lý và bắt lỗi trong RESTful API thông qua việc sử dụng middleware và Exception Handler. Chúng ta có thể tùy chỉnh các khối try-catch và trả về các mã lỗi và thông báo phù hợp cho client.

Q: Có cách nào tạo và quản lý phiên bản API trong Laravel 9?
A: Có, Laravel 9 hỗ trợ tạo và quản lý phiên bản API thông qua chức năng routing. Chúng ta có thể tạo các route và controller tương ứng cho mỗi phiên bản API và quản lý chúng dễ dàng.

Tóm lại, RESTful API là một phần cần thiết trong việc phát triển ứng dụng web hiện đại, và Laravel 9 cung cấp một cách dễ dàng và mạnh mẽ để tạo ra các API như vậy. Việc sử dụng RESTful API trong Laravel 9 cho phép chúng ta xây dựng các dịch vụ web linh hoạt và mạnh mẽ, có thể sử dụng từ bất kỳ loại ứng dụng nào. Kết hợp với tính năng mới của Laravel 9, chúng ta có thể tận dụng tối đa các tiện ích và khả năng của RESTful API.

Laravel Create Token

Laravel Create Token: Hướng dẫn và Câu Hỏi Thường Gặp

Laravel là một trong những khung phát triển ứng dụng web phổ biến nhất hiện nay. Nó giúp các nhà phát triển xây dựng nhanh chóng và hiệu quả các ứng dụng web mạnh mẽ. Một trong những tính năng quan trọng của Laravel là khả năng tạo token, cung cấp cho ứng dụng của bạn khả năng xác thực và quản lý người dùng dễ dàng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo token trong Laravel và giải đáp một số câu hỏi thường gặp liên quan đến chủ đề này.

——

I. Tạo Token trong Laravel

Để tạo token trong Laravel, chúng ta cần sử dụng tính năng xác thực người dùng (user authentication) được tích hợp sẵn. Laravel cung cấp một bộ Toolkit (API Authentication) để giúp chúng ta xác thực người dùng trên các ứng dụng web của mình.

1. Chuẩn bị cơ sở dữ liệu

Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin người dùng và token tương ứng. Laravel hỗ trợ sẵn công cụ Migration để tạo các bảng cần thiết. Chúng ta chỉ cần tạo các migration file tương ứng với bảng users và tokens và chạy lệnh migrate để tạo bảng trong cơ sở dữ liệu.

2. Thiết lập Middleware

Middleware là một khía cạnh quan trọng trong Laravel để xác thực và kiểm soát quyền truy cập. Chúng ta cần thiết lập các middleware để xác thực token trong ứng dụng của mình. Laravel cung cấp sẵn middleware Passport để thực hiện việc này.

3. Gán Token cho Người dùng

Sau khi đã thiết lập thành công, chúng ta có thể gán token cho người dùng sau khi xác thực thành công. Để làm điều này, chúng ta chỉ cần sử dụng hàm createToken trên đối tượng người dùng. Laravel sẽ tự động tạo và lưu token vào cơ sở dữ liệu.

II. Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Q1. Token là gì và tại sao chúng ta cần nó trong Laravel?

Token là một chuỗi định danh duy nhất được sử dụng để xác thực và quản lý người dùng trong ứng dụng web. Trong Laravel, token cho phép chúng ta xác thực người dùng và kiểm soát quyền truy cập vào các tài nguyên.

Q2. Làm thế nào để lưu trữ và quản lý token trong Laravel?

Laravel cung cấp các bảng và migration để lưu trữ thông tin về người dùng và token tương ứng. Các token là các bản ghi trong bảng tokens và được liên kết với người dùng tương ứng thông qua một khóa ngoại.

Q3. Làm sao để sử dụng token trong các yêu cầu API của ứng dụng?

Để sử dụng token trong các yêu cầu API, chúng ta cần gửi token như một phần của tiêu đề (header) Authorization. Laravel Passport cung cấp cho chúng ta các phương thức và middleware để xác thực token trong các yêu cầu API.

Q4. Làm sao để xác thực token trong middleware của Laravel?

Laravel Passport cung cấp middleware để xác thực token trong ứng dụng Laravel của bạn. Để sử dụng middleware này, chúng ta chỉ cần gắn nó vào tệp tin route hoặc trong hàm middleware của Route.

Q5. Làm sao để tái tạo và thu hồi token trong Laravel?

Để tái tạo token, chúng ta có thể sử dụng hàm regenerateToken trên đối tượng người dùng. Laravel sẽ tự động tạo và lưu trữ token mới và thu hồi token cũ nếu chúng ta gọi phương thức revoke trên đối tượng token.

——

Trên đây là một cái nhìn sơ lược về cách tạo token trong Laravel và một số câu hỏi thường gặp về chủ đề này. Laravel cung cấp cho chúng ta một cách mạnh mẽ và dễ dàng để xác thực người dùng và quản lý quyền truy cập trong ứng dụng web. Hi vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về cách tạo token trong Laravel và cung cấp những thông tin hữu ích cho quá trình phát triển ứng dụng của bạn.

Hình ảnh liên quan đến chủ đề create rest api laravel

Laravel 9 rest api tutorial | How to make rest API in laravel 9 | Laravel 9 API CRUD from Scratch
Laravel 9 rest api tutorial | How to make rest API in laravel 9 | Laravel 9 API CRUD from Scratch

Link bài viết: create rest api laravel.

Xem thêm thông tin về bài chủ đề này create rest api laravel.

Xem thêm: https://longmingocvy.vn/category/huong-dan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *